Antero Alli’s ‘Flamingos’: A film-noir love story.