SittingNow TV – Episode 3 – The Mirror of Sacrifice